2021. július 27., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Románia Alkotmányának 21. törvénycikkelye értelmében minden személy jogosult érdekeinek és jogainak megvédése érdekében az igazságszolgáltatáshoz fordulni, jogosultság, amelyet egyetlen törvényi előírás sem korlátolhat.

Románia Alkotmányának 21. törvénycikkelye értelmében minden személy jogosult érdekeinek és jogainak megvédése érdekében az igazságszolgáltatáshoz fordulni, jogosultság, amelyet egyetlen törvényi előírás sem korlátolhat.

A perbehívási kereset (románul cerere de chemare în judecată) olyan kérelem, amely által egy személy jogainak elismerését vagy megvalósítását követi, és amely által az illetékes bíróságot felkéri annak elbírálásával.

A polgári perrendtartási előírások szerint a perbehívási kereset a következőket kell tartalmazza:

1. A perbeli felek neve (illetve elnevezése, a jogi személyek esetében), címük (illetve székhelyük) stb. Amennyiben a felperesnek külföldi lakhelye van, köteles egy romániai címet is megjelölni, amelyre a periratokat kiközölhetik,

2. A perbeli képviselő neve és minősége. Ügyvédi képviselet esetében az ügyvéd neve és székhelye.

3. A per tárgya és annak értéke, a felperes értékelése szerint, ha lehetséges. Amennyiben a per tárgyát egy ingatlan képezi, annak elhelyezésének megjelölése, valamint telekkönyvi adatainak és összetételének leírása.

4. A kereset tényi és jogi indoklása.

5. A felperes állításainak alaposságát alátámasztó bizonyítékok bemutatása. Amennyiben a bizonyítás iratokkal történik, a felperes köteles annyi példányt csatolni, ahány alperes van, illetve még egyet a bíróság részére. Abban az esetben amikor az iratok idegen nyelvű vagy régi írásos szöveget tartalmaznak, a felperes köteles román nyelvű fordítást, illetve latin ábécés változatot is letenni. Ha a felperes kérelmét az alperes vagy tanúk kihallgatásával szándékszik bizonyítani, köteles azt kérvényezni, illetve a tanúk esetében szükséges nevük és lakcímük megjelölése.

6. A felperes aláírása.

A perbehívási keresetről annyi példányt kell leadni, ahány alperes van, plusz egy példány a bíróság részére, kivéve azt az esetet, amikor több alperesnek egy képviselője, van, illetve amikor ugyanazon személynek több minősége van a perben.

A válaszirat (románul întâm-pinare) képezi, amint a megnevezése is sugallja, az alperes válaszát a felperes perbehívási keresetére.

Egy válaszirat a következőket kell magában foglalja:

1. Az alperes neve (illetve a jogi személyek esetében elnevezése), cím (székhely) stb.

2. A felperes perbehívási keresetével szembeni eljárási kivételezések.

3. A kereset tényi és jogi követeléseivel szembeni védekezések.

4. Az alperes védekezéseit alátámasztó bizonyítékok mutatása.

5. Az alperes aláírása.

A válasziratra is vonatkozik az a szabály, mely szerint annyi példányban kell letenni, ahány felperes van, kivéve azt az esetet, amikor több felperesnek egy képviselője van, illetve amikor ugyanazon személynek több minősége van a perben. Érvényes az a kitétel is, mely szerint amennyiben a bizonyítás iratokkal történik, kötelező annyi példányt csatolni, ahány felperes van, illetve még egyet a bíróság részére.

Válaszirat fogalmazása kötelező, kivételt képeznek azok az esetek, amikor egy sajátos törvényi előírás az ellenkezőjét szabja meg (például a válóper).

Az ellenkereset (románul cerere reconvenţională) olyan jellegű kérelem, amely annak az alperesnek áll rendelkezésére, amely a felperes keresetével szemben nem csak védekezik, hanem saját követeléseket is megfogalmaz.

Az ellenkeresetre ugyanazok a kitételek érvényesek, amelyeket a perbehívási kereset elemzésekor bemutattunk.

Az alperes ellenkeresetét a válasziratával együtt adhatja be, illetve azokban az esetekben, amikor válaszirat fogalmazása nem kötelező, legkésőbb az első tárgyalásig.

A perbehívási keresetet és az ellenkeresetet együtt tárgyalják, kivéve azt az esetet, amikor a perbehívási kereset már letárgyalható. Ilyenkor az ellenkeresetet egy külön dossziéban tárgyalják.

Kérdésekkel vagy hozzáfűzésekkel forduljanak az alulírotthoz a következő e-mail címre: mhistvan@gmail.com