2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége beadványt fogalmazott meg az Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetősége felé, amelyben a tanév hatékony és méltányos lezárása érdekében az alábbi intézkedéseket javasolja:

Rövid távon:

– Javasoljuk olyan oktatási eljárásokat tartalmazó dokumentum elkészítését és kiküldését az oktatási intézményekhez, ami konkrét és teljes forgatókönyveket kínál az oktatói-nevelői folyamat újraindításának lehetőségeiről, és amely pontos és átlátható stratégiákat tartalmaz a II. félév és a 2019-2020-as tanév lezárását, illetve a cikluszáró vizsgák megszervezését, valamint a nyári vizsganaptár alakulását illetően. 


A szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításával összefüggésben, az iskolai tanítási tevékenység 2020. június 1-től történő legkorábbi újraindításának lehetőségét elemezve beadványunkban a szaktárcának MEGFONTOLÁSRA AJÁNLJUK a következőket:

a. a II., IV. és VI. osztályok végén a képességfelmérések lemondását a 2019–2020-as tanévben;

b. a tevékenységek online (ahol megvannak az ehhez szükséges IKT-eszközök) és/vagy postai rendszerben történő folytatását (hátrányos helyzetű csoportok/közösségek esetében, a telefonos és postai/gyorspostai szolgáltatók közreműködésével), az Oktatási és Kutatási Minisztérium módszertani utasításainak megfelelően,

VALAMINT

a tanulmányi helyzetek lezárásának lehetőségét a folyó iskolai évre legkésőbb június 12-ig az I. félév eredményei alapján 

 VAGY

a tanulmányi helyzet lezárásának lehetőségét a II. félévre a március 11. – május 29. közötti időszak online rendszerben történő tevékenységeinek elismerésével/értékelésével legkésőbb június 12-ig.

c. Iskolai pótfelkészítő időszak szervezését vizsgatantárgyakból legkésőbb június 19-ig (kis létszámú csoportokkal, speciális program szerint) az általános és középiskolák végzős évfolyamai számára;

d. felzárkóztató/iskolai helyzetet tisztázó pótfelkészítő időszak szervezését az iskolában legkésőbb június 19-ig (kis létszámú csoportokkal, speciális program szerint) azoknak a diákoknak, akik nem vettek/vehettek részt az online vagy más távoktatási módszerrel megszervezett oktatásban és/vagy akik az I. félév eredményei alapján évismétlési helyzetben lehetnek;

e. képességvizsgák szervezését a vokacionális/felekezeti oktatási intézményekbe felvételizni, illetve egyes középiskolai osztályokba szükséges nyelvvizsgákon részt venni kívánó diákok számára az OKM által kidolgozott különleges eljárások szerint, a Vészhelyzetügyi Nemzeti Bizottság (CNSSU) és az Egészségügyi Minisztérium intézkedéseinek betartásával, legkorábban június 12-ével bezárólag. Például: egy nap több kiértékelő vizsga a szervezés teljes időszaka alatt (a résztvevők egyéni vagy kis csoportos besorolásával);

f. az országos vizsgák (a nyolcadikosok országos képességvizsgájának és a tizenkettedikesek érettségi vizsgájának) megszervezése az alábbiak figyelembevételével történjen:

1. a vizsgatananyagot kizárólag a 2020. 01. 20-i keltezésű 3066-os sz. minisztériumi rendeletben meghatározott tartalmakra korlátozzák;

2. a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében kérjük, hogy a 2020-as vizsgaidőszakkal kezdődően a matematika-, illetve az anyanyelv és irodalom vizsgák közé egy szabadnapot iktassanak be, akárcsak a román nyelv és irodalom, illetve matematikavizsgák közötti szabadnap beiktatásával tették;

3. a nyolcadikosok képességvizsgáját szervezzék meg az OKM által kidolgozott különleges eljárások szerint, a Vészhelyzetügyi Nemzeti Bizottság (CNSSU) és az Egészségügyi Minisztérium intézkedéseinek betartásával (például: egy nap alatt több kiértékelő vizsga szervezése a 8–12, illetve 12–16 óra közötti időintervallumban és/vagy a vizsgázók elosztása több kisebb tanterembe és/vagy a vizsgára szolgáló tantermek számának növelése) úgy, hogy a VIII. osztályosok országos záróvizsgájának lebonyolítása legkésőbb június 26-ig, illetve a XII. osztályosok érettségi vizsgájának lebonyolítása legkésőbb július 14-ig történjen meg; 

4. A nyolcadikos záróvizsga és az érettségi vizsga írásbeli dolgozatainak javítóközpontokba történő eljuttatása digitalizálva (szkennelve) történjen, az OKM által kidolgozott módszertan és/vagy eljárás szerint, a Belügyminisztérium Különleges Távközlési Hatóságával (STS) együttműködésben.

g. A 2020. július–augusztus közötti időszakban tervezett, miniszteri rendelettel szabályozott tevékenységek (felvételi, címzetes, véglegesítő vizsgák, szakképzési tevékenységek stb.) a fenti javaslatok szerinti átütemezését. 

Közép- és hosszú távon:

• Az oktatási rendszer hatékony és átfogó digitalizálása (a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése és a tanintézmények felszereltségének modenizálása) érdekében a következőket javasoljuk:

o Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2020. évi költségvetésének kiigazítását a fentiekben leírt digitalizálási eljárások elindításához szükséges pénzösszegekkel.

o A 2021-es évi GDP 6%-ának az oktatási rendszer fejlesztésére történő fordítását:

* az oktatásban dolgozók digitális kompetenciájának növelését célzó humánerőforrás-fejlesztési programok finanszírozása érdekében;

* a pedagógusházak intézményi kapacitásának fejlesztése érdekében (a megyei pedagógusházak költségvetésének növelése, a működtetéshez hozzájáruló humán erőforrás növelése, az IKT-eszközökbe történő befektetések eszközlése és a digitalizáláshoz szükséges továbbképzések szervezése érdekében);

* az oktatási intézmények, a pedagógusok és diákok számára szükséges IKT-eszközök beszerzésének finanszírozása érdekében;

o A oktatási intézmények normatív finanszírozási rendszerében a szakmai továbbképzés költségei címszó alatti alapfinanszírozás növelését.

• Az oktatás területén a hatályos jogszabályok módosítását a következők szerint:

o A nemzeti oktatási törvény 25-ös cikkelyének módosítása és kiegészítése egy új bekezdéssel:

A 6-os bekezdés után bekerül egy új bekezdés:

(7) Az akkreditált állami vagy magán oktatási intézmények az oktató-nevelő és értékelő tevékenységeiket online környezetben is megszervezhetik az OKM által kidolgozott módszertan szerint. 

o A 262-es cikkely 1-es bekezdésének módosítása és kiegészítése a következők szerint:

Eredeti bekezdés: „(1) Az oktató didaktikai személyzet tevékenységét napi 8 órában, illetve heti 40 órában végzi, és ez a tevékenység magában foglalja:…”

Kiegészített és módosított bekezdés: „(1) Az oktató didaktikai személyzet tevékenységét napi 8, illetve heti 40 órában végzi, ez a tevékenység esetenként iskolai, illetve online környezetben történhet, és magában foglalja:…”

Az RMPSZ Országos Elnöksége